మాగ్డేబుర్గ్ స్ప్రింగ్

Madhu Kiran Reddy Thatikonda, Madhu Kiran Thatikonda

వసంత ఋతువు వచ్చింది వసుధకు అందం తెచ్చింది పచ్చ పచ్చని చిగుళ్ళతో పరవశాన్ని కలిగించింది వసంత ఋతువు వచ్చింది అని చిన్నపుడు 3 వ తరగతి లో ఋతువుల గురుంచి చదువుకున్నాం. ఆరు ఋతువులు ఉంటాయి అని తెలుసు [Read more...]

Quedlinburg

Quedlinburg

Read the post in English.   ప్రతిరోజు వెళ్ళే అవే క్లాస్సేస్, ఎప్పుడు ఉండే assignments నుంచి ప్రశాంతత కోసం వీకెండ్ లో IKUS వారి Quedlinburg యాత్ర కి వెళ్ళాలి అనుకున్నాం. పొద్దున్నే వర్షం లో [Read more...]